REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO mindfree.pl

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mindfree.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”), prowadzonego przez Małgorzatę Orłowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MINDFREE MAŁGORZATA ORŁOWSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem:  ul. Stefana Czarnieckiego 18A/18, 14-100 Ostróda, NIP: 7411948655, REGON: 281597684, zwana dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: kontakt@mindfree.pl,
  2. pod numerem telefonu: +48 608845253
  3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.  
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.mindfree.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 7. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall. 
 8. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

   

   

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.mindfree.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności dokonać Rezerwacji, przeglądać informacje dostępne w Serwisie, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Specjalista – Usługodawca, osoba fizyczna zatrudniona przez Usługodawcę na podstawie umowy o pracę lub Przedsiębiorca, z którym Usługodawca zawarł poza Serwisem umowę o współpracę, udzielający Konsultacji. Specjaliści udzielający Konsultacji w ramach Serwisu są uprawnieni do wykonywania zawodu na podstawie przepisów prawa. Informacje dotyczące m.in. wykształcenia Specjalisty, jego kwalifikacjach, udzielanych przez niego Konsultacji i ich ceny są prezentowane w Serwisie, w ramach Profilu Specjalisty;

Konsultacja– spotkanie online zorganizowane za pośrednictwem Serwisu, przeprowadzane przez Specjalistę, o tematyce związanej ze zdrowiem psychicznym Uczestnika, w szczególności w formie sesji psychoterapeutycznej;

Usługa Konsultacji- odpłatna Usługa polegająca na przeprowadzeniu Konsultacji świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, na stronach internetowych Serwisu oraz w Profilu specjalisty;

Uczestnik– Użytkownik lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika, któremu Specjalista udziela Konsultacji;

Treść cyfrowa– treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, które Usługodawca udostępnia do pobrania w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Profil specjalisty/ Profil– przydzielona Specjaliście część Serwisu, za pomocą której prezentowane są informacje o Specjaliście i w ramach której Użytkownik może dokonać Rezerwacji konsultacji;

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Umowa – umowa o świadczenie Usług Serwisu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konsultacji z Usługodawcą, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w pkt VI Regulaminu.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym Profili Specjalistów oraz zawierania Umowy w zakresie świadczenia Konsultacji.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym Profili specjalistów,
  2. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  3. pobierania udostępnionych Treści cyfrowych.

oraz płatnej Usługi Konsultacji.

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego kontakt z Usługodawcą (formularz kontaktowy) jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość pobrania bezpłatnych Treści cyfrowych udostępnionych w Serwisie. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na umożliwieniu pobrania Treści cyfrowej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą pobrania Treści cyfrowej.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji została opisana w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy świadczenia Usług, o których mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili zawarcia Umowy świadczenia Usługi nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

V. KONSULTACJE

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Konsultacji, w szczególności w postaci ich opisu oraz ich cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Konsultacji dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach, w tym w Profilu Specjalisty, na zasadach określonych w pkt VI poniżej.
 2. Konsultacje prowadzone są przez Specjalistów.
 3. W celu odbycia Konsultacji, Uczestnik powinien spełnić dodatkowe  warunki techniczne, poza tymi określonymi w pkt. III ppkt. 3 niniejszego Regulaminu, polegające w szczególności na dostępie do kamery internetowej i mikrofonu. Usługodawca może wskazać dodatkowe wymagania techniczne na stronach internetowych serwisu w opisie Konsultacji.
 4. Uczestnik, w trakcie trwania Konsultacji powinien znajdować się w pomieszczeniu, które zapewni mu swobodę i komfort wypowiedzi.
 5. Uczestnik nie może rejestrować obrazu ani dźwięku podczas Konsultacji, a także umożliwiać osobom trzecim śledzenia przebiegu Konsultacji, w szczególności poprzez przebywanie z Uczestnikiem w jednym pomieszczeniu podczas trwania Konsultacji, w taki sposób, że może zapoznać się z jej treścią.
 6. Specjalista może zarejestrować dźwięk lub obraz Konsultacji tylko w przypadku uzyskania od Uczestnika bądź jego opiekuna prawnego odrębnej zgody na piśmie.
 7. W przypadku, gdy Uczestnikiem Konsultacji ma być osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, Konsultacja odbywa się po spełnieniu dodatkowych warunków wskazanych Użytkownikowi na stronach Serwisu. Warunkami, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w szczególności pisemna zgoda na odbycie Konsultacji, wyrażona przez opiekuna prawnego takiego Uczestnika lub rozmowa między Specjalistą a opiekunem prawnym takiego Uczestnika.
 8. Wzór zgody, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca udostępnia na stronach Serwisu Internetowego.
 9. Konsultacje odbywają się w terminie wybranym przez Użytkownika podczas składania Zamówienia.
 10. Czas trwania Konsultacji jest określony na stronach internetowych Serwisu.
 11. Usługodawca, zgodnie pkt. VII ppkt 2, przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany podczas składania Zamówienia, instrukcję uczestnictwa w spotkaniu, w tym informację, o sposobie dołączenia do spotkania online, na którym ma odbyć się Konsultacja.
 12. Użytkownik, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem Konsultacji, może zmienić termin Konsultacji, kontaktując się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. W przypadku, gdy Specjalista z nagłych przyczyn nie może uczestniczyć w Konsultacji, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem i ustala nowy termin Konsultacji lub umożliwia Użytkownikowi odstąpienie od Umowy świadczenia Konsultacji.
 14. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za nagłe przyczyny poczytuje się w szczególności:
  1. chorobę Specjalisty;
  2. problemy techniczne Serwisu w zakresie zorganizowania spotkania online;
  3. niespełnienie przez Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych warunków określonych w ppkt 3 powyżej.
 15. Usługodawca, na żądanie Uczestnika wydaje mu odpłatnie dokument poświadczający odbycie co najmniej czterech Konsultacji (dalej jako: „Zaświadczenie”). Zaświadczenie jest wydawane Uczestnikowi odpłatnie, poza Serwisem.

   

VI. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTACJI

 1. Usługodawca na stronach Serwisu prezentuje Użytkownikom informacje dotyczące Usług Konsultacji, w szczególności w postaci ich opisów oraz cenników. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia na Usługę Konsultacji dostępną w Serwisie, zgodnie z informacjami prezentowanymi na jego stronach.
 2. Szczegółowe warunki dotyczące zakresu oraz przebiegu Konsultacji, wskazane są w opisie każdej Konsultacji oraz na Profilu Specjalisty.
 3. Informacje o możliwości Zamówienia Usługi Konsultacji stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca na stronie Serwisu, w Profilu Specjalisty, prezentują Użytkownikom informacje dotyczące Usługi Konsultacji, w szczególności w postaci dostępnych terminów, w których możliwe jest odbycie się Konsultacji. Usługodawcy umożliwiają złożenie Zamówienia na Usługę Konsultacji, zgodnie z informacjami prezentowanymi na stronie Serwisu.
 6. Użytkownik składa Zamówienie poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji.
 7. Umowa o świadczenie Usługi Konsultacji zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

   

VII.  PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie płatności, które zobowiązany jest ponieść Użytkownik w związku z zawieraną Umową o świadczenie Usługi Konsultacji, są podawane w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może uiścić płatności za pośrednictwem:
  1. przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany w Serwisie (w tym przypadku świadczenie Usługi Konsultacji rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej Zamówienie, a realizacja Konsultacji po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy);
  2. płatności elektronicznej, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej zintegrowanego z Serwisem (w tym przypadku świadczenie Usługi Konsultacji rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej Zamówienie, a realizacja Konsultacji po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 3. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

   

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik, który jest Konsumentem ma prawo, odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od zawarcia jej zawarcia bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie, skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy) lub za pomocą hiperłącza przesłanego przez Usługodawcę w wiadomości potwierdzającej Zamówienie.
 2. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 4. Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone również w pozostałych przypadkach, wskazanych są w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku, gdy Użytkownik, który jest Konsumentem wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Konsultacji w pełni, przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy świadczenia Usługi Konsultacji nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Konsultacji (umowne prawo do odstąpienia od umowy).

   

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
  2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym
  5. punktualnego dołączenia do spotkania online, na którym odbywa się Konsultacja.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, w tym danych wpisywanych w formularzu kontaktowym.
 5. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

   

X.  REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Mindfree Małgorzata Orłowska, ul. Stefana Czarnieckiego 18A/18, 14-100 Ostróda, poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej kontakt@mindfree.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 

XII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 9. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 10. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.